Reference

Jsme spoluautory předních komentářů k zákoníku práce

Dlouhodobě se podílíme na přípravě předního komentáře k zákoníku práce vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck. Partner naší advokátní kanceláře prof. Miroslav Bělina je vedoucím autorského kolektivu a další partner Tomáš Bělina je spoluautorem. Oba jsou spoluautory i komentářů k zákoníku práce a zákonu o státní službě vydávaných nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Jsme členy International Practice Group

Od roku 2012 jsme členem International Practice Group, sdružující více jak 100 advokátních kanceláří a daňových poradců z celého světa. Díky tomu jsme schopni zajistit spolupráci se zahraničními odborníky, zajistit zastupování před zahraničními soudy a úřady a poskytnout právní služby s mezinárodním rozsahem. Mezinárodní kauzy, kterým se již léta věnujeme, jsou toho dokladem.

Působíme jako rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Partneři naší advokátní kanceláře prof. Miroslav Bělina a Tomáš Bělina dlouhodobě působí jako rozhodci u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Umístění v žebříčku Právnická firma roku

Již čtvrtým rokem po sobě se naše advokátní kancelář umístila v rámci firemního žebříčku Právnická firma roku v kategorii „velmi doporučovaná kancelář“ v oblasti pracovního práva.

Navštěvujeme a pořádáme odborné konference

Členové kanceláře se pravidelně účastní odborných a profesních konferencí doma i v zahraničí. Ve spolupráci s dalšími partnery a předními odborníky jsme pořádali již několik úspěšných konferencí k tématům pracovního práva a rozhodčího řízení. Další konferenci plánujeme na rok 2024.

Ve spolupráci se SCANBOTem zajišťujeme monitoring právních informací

V roce 2021 se jsme zahájili perspektivní spolupráci se společností SCANBOT s.r.o. vyvíjející a dodávající IT řešení pro vytěžování databází a dokumentů. Na základě této spolupráce jsme schopni našim klientů nabídnout automatizované sledování a reporty z libovolné oblasti práva a legislativy. 

Jsme členy orgánů ČAK

Na 8. sněmu České advokátní komory byl do jednoho z jejích vrcholných orgánů opětovně zvolen partner naší advokátní kanceláře Tomáš Bělina. Již potřetí obhájil pozici v Kontrolní radě ČAK a byl zvolen jejím členem na další čtyři roky.

Česká advokátní komora je naším klientem

Od roku 2012 zastupujeme ČAK ve sporech týkajících se povinných plateb advokátů a poskytujeme veškeré právní služby související s vymáháním pohledávek.

Ministerstvo zdravotnictví ČR a kauza Diag Human

Od roku 2012 poskytujeme Ministerstvu zdravotnictví ČR právní služby ve všech zahraničních sporech o uznání a výkon rozhodčího nálezu z roku 2008 vydaného v arbitráži mezi Českou republikou a společností Diag Human SE. Naše advokátní kancelář zajišťuje a koordinuje zastupování prostřednictvím lokálních partnerů v jednotlivých zahraničních řízeních a poskytuje veškeré souvisejících právní poradenství. Uspěli jsme mimo jiné před soudy v USA, Británii, Francii, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, Belgii a Lichtenštejnsku

Kauza sporů s Lichtenštejny

Od roku 2019 jsme po několik let zastupovali Státní pozemkový úřad v desítkách soudních řízení, ve kterých se příslušníci lichtenštejnského knížecího rodu domáhali vydání majetku konfiskovaného v poválečném období dle Benešových dekretů či vyvlastněných podle tehdejších zákonů. Jednalo se o unikátní agendu s prvky mezinárodního práva, která dospěla až k Ústavnímu soudu. Poskytli jsme v této věci též právní poradenství související s řízením před Evropským soudem pro lidská práva.

Spor o Lednicko-valtický areál

Úspěšně jsme zastupovali Státní pozemkový úřad v mediálně sledovaném řízení vedeném Okresním soudem v Břeclavi o žalobě, kterou se nadace knížete z Lichtenštejna FÜRST VON LIECHTENSTEIN STIFTUNG a panující lichtenštejnský kníže Hans Adam II. domáhali zaplacení finančních nároků a vydání Lednicko-valtického areálu a dalšího majetku na Břeclavsku konfiskovaného v poválečném období dle Benešových dekretů.

Státní pozemkový úřad

Od roku 2018 jsme řadu let poskytovali právní služby Státnímu pozemkovému úřadu spočívající zejména v zastoupení ve stovkách majetkoprávních sporů týkajících se právních vztahů k pozemkům včetně nároků podle zákona o půdě či zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Státnímu pozemkovému úřadu jsme poskytovali též pracovněprávní poradenství a poradenství v oblasti veřejných zakázek.

Správa železnic

Dlouhodobě zastupujeme státní organizaci Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) v majetkoprávních, obchodněprávních i pracovněprávních sporech. Současně poskytujeme Správě železnic právní poradenství v uvedených oblastech a dříve i v oblasti veřejných zakázek a v otázkách spojených s transformací SŽDC.

Česká pošta

Od roku 2014 poskytujeme státnímu podniku Česká pošta komplexní právní služby spojené s hromadným vymáháním pohledávek a od roku 2015 též pracovněprávní poradenství včetně zastupování v řadě soudních sporů.

Sociální demokracie

Dlouhodobě zastupujeme Sociální demokracii v mediálně sledovaném sporu s JUDr. Zdeňkem Altnerem vedeným v současné době s jeho dědici.

ČEZ, a. s.

Od roku 2012 jsme řadu let poskytovali společnosti ČEZ, a. s. právní služby spočívající v poradenství a ve vypracování stanovisek z oblasti pracovního práva. V roce 2015 jsme uspěli v zadávacím řízení vyhlášeném společností ČEZ, a. s. na rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb pro zahraniční oblasti.

Škoda Auto a.s.

Od roku 2013 naše advokátní kancelář poskytuje právní služby Škodě Auto a.s., zejména poradenství v pracovněprávních a korporátních otázkách a zastupování v soudních sporech.

Czechoslovak Group

Od roku 2018 poskytujeme některým společnostem ve skupině Czechoslovak Group právní poradenství v otázkách veřejných zakázek a zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a dále právní poradenství související s bezpečnostními řízeními vedenými NBÚ podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, včetně zastupování klienta ve správních a soudních řízeních.

Česká spořitelna, a.s.

Naše advokátní kancelář je od roku 2012 na základě rámcové smlouvy strategickým partnerem České spořitelny, a.s. v oblasti poskytování právních služeb.

Vedle toho poskytujeme České spořitelně, a.s. právní služby též v oblasti hromadného vymáhání pohledávek.

Komerční banka, a.s.

Od roku 2015 jsme řadu let poskytovali Komerční bance, a.s. pracovněprávní poradenství včetně zastupování v soudních sporech.

Národní rozvojová banka, a.s.

V roce 2020 jsme Národní rozvojové bance, a.s. (tehdy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.) ve spolupráci se zahraničním partnerem Arendt & Medernach SA poskytli právní služby spočívající ve vypracování stanoviska z oblasti zajištění majetku a ochrany investic v zahraničí.

SUDOP PRAHA a. s.

Od roku 2017 poskytujeme společnosti SUDOP PRAHA a. s. pracovněprávní poradenství včetně zastupování v soudních sporech. Současně pro společnost zajišťujeme i právní služby v zahraničí v oblasti akvizic a správy majetkových účastí.

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha je naším dlouhodobým klientem. Od roku 2012 poskytujeme Hlavnímu městu Praze komplexní právní služby v pracovněprávních záležitostech včetně zastupování v řadě soudních sporů.

Ústecký kraj

Od roku 2022 poskytujeme Ústeckému kraji právní služby spočívající v poradenství a zastupování v pracovněprávním sporu.

SNEO, a.s.

Od roku 2012 poskytujeme právní služby společnosti SNEO, a.s., vlastněné Městskou částí Praha 6 a působící v oblasti správy a developmentu nemovitostí, spočívající v poradenství a ve vypracování stanovisek z oblasti veřejných zakázek, správního práva a majetkoprávní a obchodněprávní problematiky.

Kauza Key Investments

Naše advokátní kancelář od roku 2013 zastupovala SNEO, a.s. jako poškozeného věřitele v mediálně sledovaném trestním řízení proti manažerům společnosti KEY INVESTMENTS a.s.

Kauza Via Chem Group

Naše advokátní kancelář od roku 2013 zastupovala SNEO, a.s. jako poškozeného věřitele v insolvenčním řízení na majetek holdingové společnosti Via Chem Group, a.s., vlastnící mimo jiné akcie Spolchemie, a následně od roku 2016 i v mediálně sledovaném trestním řízení proti JUDr. Sisákovi a spol. obžalovaným z poškození věřitele a dalších trestných činů v souvislosti s uvedeným insolvenčním řízením.

Developerská skupina CA Immo

Od roku 2018 naše advokátní kancelář poskytuje zahraniční developerské skupině CA Immo právní služby v řadě oblastí práva, zejména v oblasti smluvní, korporátní a pracovněprávní agendy.

Developerská skupina Plaza Centers

Od roku 2012 jsme řadu let poskytovali právní služby pro Plaza Centers Czech Republic s.r.o v oblasti správy nemovitostí, majetkových převodů, nájemních smluv a vymáhání nájemného.

Česká inspekce životního prostředí

Od roku 2015 zastupujeme ČIŽP v pracovněprávních sporech a poskytujeme veškeré související právní služby a poradenství.

Správa státních hmotných rezerv

Od roku 2014 naše advokátní kancelář poskytuje Správě státních hmotných rezerv právní služby v oblastech nakládání s majetkem, smluvních vztahů a pracovněprávní problematiky včetně zastupování v soudních sporech.

Český telekomunikační úřad

Od roku 2012 do roku 2017 jsme poskytovali ČTU právní služby spočívající v poradenství a ve vypracování stanovisek z oblasti pracovního práva a zastupování v soudních sporech.

Net-Connect Group

Od roku 2015 jsme řadu let poskytovali právní služby zahraniční skupině Net-Connect Group v souvislosti s rozvojem obchodních aktivit a telekomunikačních služeb v ČR.

Pražské inovační centrum InnoCrystal

Od roku 2016 naše advokátní kancelář poskytuje právní služby Pražskému Inovačnímu Centru InnoCrystal v řadě oblastí práva, zejména v oblasti korporátní a obchodněprávní agendy a v oblasti nájemních smluv včetně zastupovaní v soudních sporech.

Univerzita Karlova

Naše advokátní kancelář dlouhodobě poskytuje Univerzitě Karlově právní služby podle potřeb a zadání klienta, zejména poradenství v pracovněprávních a statusových otázkách.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Od roku 2015 poskytujeme pro Fakultu lesnickou a dřevařskou a později i pro Školní lesní podnik České zemědělské univerzity v Praze komplexní pracovněprávní poradenství. Poskytli jsme též poradenství k procesům upraveným zákonem o vysokých školách.

Akademie múzických umění v Praze

Od roku 2021 naše advokátní kancelář poskytuje právní služby Akademii múzických umění v Praze, zejména poradenství v pracovněprávních otázkách a v oblasti nakládání s informacemi.

První novinová společnost a.s.

Od roku 2014 zastupujeme PNS, největšího tuzemského distributora tisku, v obchodněprávním sporu týkajícím se odměny za výkon funkce v orgánech společnosti.

Oděvní značka Triumph

Naše advokátní kancelář od roku 2014 poskytuje právní služby významné oděvní značce Triumph. Vedle pracovněprávního poradenství a zastupování v soudních sporech zahrnují poskytované služby též korporátní a obchodněprávní agendu včetně oblasti retailu. Poskytovali jsme též právní pomoc související s proticovidovými opatřeními a čerpáním podpor.

Odborový svaz pracovníků hornictví geologie a naftového průmyslu

Od roku 2021 poskytujeme Odborovému svazu pracovníků hornictví geologie a naftového průmyslu právní služby při nakládání s nemovitým majetkem.

Veřejné zakázky pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy

Od roku 2017 jsme řadu let poskytovali Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy komplexní právní podporu pro zadávaní nadlimitních veřejných zakázek na nákup sanitních vozidel RZP včetně řešení námitek dodavatelů a zastupovaní zadavatele v řízeních před ÚOHS. V roce 2019 jsme realizovali pro tuto organizaci i zadávací řízení na servis vozidel.