Reference

Jsme spoluautory předních komentářů k zákoníku práce

Dlouhodobě se podílíme na přípravě předního komentáře k zákoníku práce vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck. Partner naší advokátní kanceláře prof. Miroslav Bělina je vedoucím autorského kolektivu a další partner Tomáš Bělina je spoluautorem. Oba jsou spoluautory i komentářů k zákoníku práce a zákonu o státní službě vydávaných nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Jsme členy International Practice Group

Od roku 2012 jsme členem International Practice Group, sdružující více jak 100 advokátních kanceláří a daňových poradců z celého světa. Díky tomu jsme schopni zajistit spolupráci se zahraničními odborníky, zajistit zastupování před zahraničními soudy a úřady a poskytnout právní služby s mezinárodním rozsahem. Mezinárodní kauzy, kterým se již léta věnujeme, jsou toho dokladem.

Působíme jako rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Partneři naší advokátní kanceláře prof. Miroslav Bělina a Tomáš Bělina dlouhodobě působí jako rozhodci u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Umístění v žebříčku Právnická firma roku

Již čtvrtým rokem po sobě se naše advokátní kancelář umístila v rámci firemního žebříčku Právnická firma roku v kategorii „velmi doporučovaná kancelář“ v oblasti pracovního práva.

Navštěvujeme a pořádáme odborné konference

Členové kanceláře se pravidelně účastní odborných a profesních konferencí doma i v zahraničí. Ve spolupráci s dalšími partnery a předními odborníky jsme pořádali již několik úspěšných konferencí k tématům pracovního práva a rozhodčího řízení. Další konferenci plánujeme na rok 2024.

Ve spolupráci se SCANBOTem zajišťujeme monitoring právních informací

V roce 2021 se jsme zahájili perspektivní spolupráci se společností SCANBOT s.r.o. vyvíjející a dodávající IT řešení pro vytěžování databází a dokumentů. Na základě této spolupráce jsme schopni našim klientů nabídnout automatizované sledování a reporty z libovolné oblasti práva a legislativy. 

Jsme členy orgánů ČAK

Na 8. sněmu České advokátní komory byl do jednoho z jejích vrcholných orgánů opětovně zvolen partner naší advokátní kanceláře Tomáš Bělina. Již potřetí obhájil pozici v Kontrolní radě ČAK a byl zvolen jejím členem na další čtyři roky.

Česká advokátní komora je naším klientem

Od roku 2012 zastupujeme ČAK ve sporech týkajících se povinných plateb advokátů a poskytujeme veškeré právní služby související s vymáháním pohledávek.

Ministerstvo zdravotnictví ČR a kauza Diag Human

Od roku 2012 poskytujeme Ministerstvu zdravotnictví ČR právní služby ve všech zahraničních sporech o uznání a výkon rozhodčího nálezu z roku 2008 vydaného v arbitráži mezi Českou republikou a společností Diag Human SE. Naše advokátní kancelář zajišťuje a koordinuje zastupování prostřednictvím lokálních partnerů v jednotlivých zahraničních řízeních a poskytuje veškeré souvisejících právní poradenství. Uspěli jsme mimo jiné před soudy v USA, Británii, Francii, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, Belgii a Lichtenštejnsku

Škoda Auto a.s.

Od roku 2013 naše advokátní kancelář poskytuje právní služby Škodě Auto a.s., zejména poradenství v pracovněprávních a korporátních otázkách a zastupování v soudních sporech.

Sociální demokracie

Dlouhodobě zastupujeme Sociální demokracii v mediálně sledovaném sporu s JUDr. Zdeňkem Altnerem vedeným v současné době s jeho dědici.

Česká spořitelna, a.s.

Naše advokátní kancelář je od roku 2012 na základě rámcové smlouvy strategickým partnerem České spořitelny, a.s. v oblasti poskytování právních služeb.

Vedle toho poskytujeme České spořitelně, a.s. právní služby též v oblasti hromadného vymáhání pohledávek.

Komerční banka, a.s.

Od roku 2015 jsme řadu let poskytovali Komerční bance, a.s. pracovněprávní poradenství včetně zastupování v soudních sporech.

Národní rozvojová banka, a.s.

V roce 2020 jsme Národní rozvojové bance, a.s. (tehdy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.) ve spolupráci se zahraničním partnerem Arendt & Medernach SA poskytli právní služby spočívající ve vypracování stanoviska z oblasti zajištění majetku a ochrany investic v zahraničí.

SUDOP PRAHA a. s.

Od roku 2017 poskytujeme společnosti SUDOP PRAHA a. s. pracovněprávní poradenství včetně zastupování v soudních sporech. Současně pro společnost zajišťujeme i právní služby v zahraničí v oblasti akvizic a správy majetkových účastí.

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha je naším dlouhodobým klientem. Od roku 2012 poskytujeme Hlavnímu městu Praze komplexní právní služby v pracovněprávních záležitostech včetně zastupování v řadě soudních sporů.

Ústecký kraj

Od roku 2022 poskytujeme Ústeckému kraji právní služby spočívající v poradenství a zastupování v pracovněprávním sporu.

Kauza Via Chem Group

Naše advokátní kancelář od roku 2013 zastupovala SNEO, a.s. jako poškozeného věřitele v insolvenčním řízení na majetek holdingové společnosti Via Chem Group, a.s., vlastnící mimo jiné akcie Spolchemie, a následně od roku 2016 i v mediálně sledovaném trestním řízení proti JUDr. Sisákovi a spol. obžalovaným z poškození věřitele a dalších trestných činů v souvislosti s uvedeným insolvenčním řízením.

Česká inspekce životního prostředí

Od roku 2015 zastupujeme ČIŽP v pracovněprávních sporech a poskytujeme veškeré související právní služby a poradenství.

Net-Connect Group

Od roku 2015 jsme řadu let poskytovali právní služby zahraniční skupině Net-Connect Group v souvislosti s rozvojem obchodních aktivit a telekomunikačních služeb v ČR.

Pražské inovační centrum InnoCrystal

Od roku 2016 naše advokátní kancelář poskytuje právní služby Pražskému Inovačnímu Centru InnoCrystal v řadě oblastí práva, zejména v oblasti korporátní a obchodněprávní agendy a v oblasti nájemních smluv včetně zastupovaní v soudních sporech.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Od roku 2015 poskytujeme pro Fakultu lesnickou a dřevařskou a později i pro Školní lesní podnik České zemědělské univerzity v Praze komplexní pracovněprávní poradenství. Poskytli jsme též poradenství k procesům upraveným zákonem o vysokých školách.

Akademie múzických umění v Praze

Od roku 2021 naše advokátní kancelář poskytuje právní služby Akademii múzických umění v Praze, zejména poradenství v pracovněprávních otázkách a v oblasti nakládání s informacemi.

První novinová společnost a.s.

Od roku 2014 zastupujeme PNS, největšího tuzemského distributora tisku, v obchodněprávním sporu týkajícím se odměny za výkon funkce v orgánech společnosti.

Odborový svaz pracovníků hornictví geologie a naftového průmyslu

Od roku 2021 poskytujeme Odborovému svazu pracovníků hornictví geologie a naftového průmyslu právní služby při nakládání s nemovitým majetkem.

SNEO, a.s.

Od roku 2012 poskytujeme právní služby společnosti SNEO, a.s., vlastněné Městskou částí Praha 6 a působící v oblasti správy a developmentu nemovitostí, spočívající v poradenství a ve vypracování stanovisek z oblasti veřejných zakázek, správního práva a majetkoprávní a obchodněprávní problematiky.

Kauza Key Investments

Naše advokátní kancelář od roku 2013 zastupovala SNEO, a.s. jako poškozeného věřitele v mediálně sledovaném trestním řízení proti manažerům společnosti KEY INVESTMENTS a.s.

Univerzita Karlova

Naše advokátní kancelář dlouhodobě poskytuje Univerzitě Karlově právní služby podle potřeb a zadání klienta, zejména poradenství v pracovněprávních a statusových otázkách.

Český telekomunikační úřad

Od roku 2012 do roku 2017 jsme poskytovali ČTU právní služby spočívající v poradenství a ve vypracování stanovisek z oblasti pracovního práva a zastupování v soudních sporech.

Developerská skupina Plaza Centers

Od roku 2012 jsme řadu let poskytovali právní služby pro Plaza Centers Czech Republic s.r.o v oblasti správy nemovitostí, majetkových převodů, nájemních smluv a vymáhání nájemného.

Developerská skupina CA Immo

Od roku 2018 naše advokátní kancelář poskytuje zahraniční developerské skupině CA Immo právní služby v řadě oblastí práva, zejména v oblasti smluvní, korporátní a pracovněprávní agendy.

ČEZ, a. s.

Od roku 2012 jsme řadu let poskytovali společnosti ČEZ, a. s. právní služby spočívající v poradenství a ve vypracování stanovisek z oblasti pracovního práva. V roce 2015 jsme uspěli v zadávacím řízení vyhlášeném společností ČEZ, a. s. na rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb pro zahraniční oblasti.

Česká pošta

Od roku 2014 poskytujeme státnímu podniku Česká pošta komplexní právní služby spojené s hromadným vymáháním pohledávek a od roku 2015 též pracovněprávní poradenství včetně zastupování v řadě soudních sporů.