Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., IČO: 01614606, se sídlem Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, (dále jen „advokátní kancelář“) jakožto správce osobních údajů zpracovává a chrání Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „GDPR“), jakož i v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o advokacii“) a dalšími platnými právními a stavovskými předpisy.

Následující zásady zpracování osobních údajů informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, popisují účely zpracování osobních údajů, informují o době uchovávání osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, na něž nenaleznete odpovědi níže, nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na:

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.

Adresa: Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8
ID DS: shpt54c
Email: recepce@belinapartners.cz
Tel.: +420 226 287 000

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

U jednotlivých kategorií subjektů zpracováváme následující osobní údaje:

2. Klienti advokátní kanceláře: identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO), kontaktní údaje (adresa pobytu, sídla, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, platební údaje) a další údaje poskytnuté subjektem údajů za účelem řádného poskytování právních služeb (informace o protistraně, nároku, svědcích aj.).

3. Uchazeči o zaměstnání nebo odbornou praxi: identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (adresa pobytu, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci a další informace obsažené v poskytnutém životopise.

4. Dodavatelé zboží a služeb: identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (sídlo, adresa pobytu, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, platební údaje), účetní údaje, informace o poskytnutých službách a jiné informace obsažené v poskytnutých daňových dokladech.

5. Za jakým účelem a na jakém právním základě jednotlivé osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje mohou být advokátní kanceláří zpracovávány pro tyto účely a na následujícím právním základě:

Splnění smluvní povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR]:

  • Na základě mezi námi uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb či na základě plnění Vašich požadavků při poskytování právních služeb; na základě smluv s obchodními partnery, zejména dodavateli výrobků a služeb; na základě Vašeho zájmu o pracovní poměr nebo jinou formu spolupráce s advokátní kanceláří.
  • Pro tento účel jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje, údaje poskytnuté subjektem údajů za účelem řádného poskytování právní služby, údaje o vzdělání a kvalifikaci uchazečů o zaměstnání, účetní údaje, informace o poskytnutých službách.
  • Upozorňujeme, že mají-li být osobní údaje poskytnuty za účelem splnění smluvní povinnosti, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout, jinak nemůže být založen závazkový vztah, z nějž splnění smluvní povinnosti vyplývá.

Splnění právní povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR]

  • Plnění povinností stanovených zákonem zejména v oblasti daňové, účetní, sociálního zabezpečení, výkonu advokacie či legalizace výnosů z trestné činnosti aj.
  • Pro tento účel jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje, údaje poskytnuté subjektem údajů za účelem řádného poskytování právní služby, údaje o vzdělání a kvalifikaci uchazečů o zaměstnání, účetní údaje, informace o poskytnutých službách.
  • Upozorňujeme, že mají-li být osobní údaje poskytnuty za účelem splnění zákonné povinnosti, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout, jinak může dojít k porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Oprávněný zájem [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR]:

  • Oprávněnými zájmy správce jsou zejména marketing, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana ekonomických zájmů advokátní kanceláře. Oprávněnými zájmy třetích osob je zejména ochrana v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie.
  • Pro tento účel jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje, údaje poskytnuté subjektem údajů za účelem řádného poskytování právní služby, účetní údaje, informace o poskytnutých službách.

Souhlas subjektu údajů [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR]:

  • Například Vámi udělený souhlas pro účely referencí či zasílání obecných právních a jiných obdobných informací a sdělení klientům a jiným osobám, které o to požádaly nebo s tím projevily souhlas. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze kdykoli písemně odvolat.
  • Pro tento účel jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, IČO, sídlo, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, obecná charakteristika poskytnuté právní služby.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

6. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu s přihlédnutím ke znění smlouvy uzavřené se subjektem údajů a k povinnostem, které pro správce údajů plynou z obecně závazných právních předpisů a stavovských předpisů (např. zákon o advokacii, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).

7. Kdo je případným příjemcem osobních údajů?

Osobní údaje mohou být zpřístupňovány příjemcům pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Případnými příjemci osobních údajů jsou orgány veřejné moci, resp. subjekty pověřené plněním úkolů ve veřejném zájmu, dodavatelé advokátní kanceláře v oblasti služeb informačních systémů, účetních, daňových a jiných služeb souvisejících s poskytováním právních služeb (např. spolupracující advokáti, znalci, tlumočníci) a také zadavatelé veřejných zakázek. Všichni tito příjemci jsou vázáni povinnostmi zpřístupněné osobní údaje dále nesdělovat a poskytují záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění dostatečné úrovně zabezpečení osobních údajů.

8. Jaká máte jako subjekt údajů práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů (čl. 15 GDPR), právo na opravu nebo doplnění údajů (čl. 16 GDPR), právo na výmaz – právo být zapomenut (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR), právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR) a právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR).

Námitku proti zpracování osobních údajů může subjekt údajů uplatnit u správce údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR), kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
ID DS: qkbaa2n
Web: www.uoou.cz
Email: posta@uoou.gov.cz
Tel. ústředna: + 420 234 665 111
Tel. informace: +420 234 665 800