Ochrana oznamovatelů

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., IČO: 01614606, se sídlem Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, (dále jen „advokátní kancelář“) zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOO“) vnitřní oznamovací systém za účelem oznamování možných protiprávních jednání, která:

  • mají znaky trestného činu,
  • mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušují ZOO nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1 písm. d) ZOO.

Kdo je oprávněn využívat vnitřní oznamovací systém:

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může podat fyzická osoba, která pro advokátní kancelář vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle ZOO, v jejíž souvislosti oznámení podává. Advokátní kancelář vyloučila z podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osoby, které pro advokátní kancelář nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Příslušná osoba pověřená k přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

Kateřina Gottvaldová
e-mail: oznameni@belinapartners.cz
telefon: +420226287013
adresa pro doručování: Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8

Příslušná osoba nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě, která není také ustanovena jako příslušná osoba s výjimkou předávání informací příslušnému orgánu veřejné moci podle jiných právních předpisů.

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  • E-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu, která byla zřízena výhradně k přijímání oznámení dle ZOO a k níž má přístup pouze příslušná osoba pověřená k přijímání oznámení.
  • Poštou na výše uvedenou adresu. Dopis adresujte přímo příslušné osobě s označením „Pouze k rukám“.
  • Telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle. Hovory na této lince nejsou nahrávány.
  • Osobně po předchozí domluvě s příslušnou osobou. Termín schůzky lze sjednat telefonicky nebo e-mailem. Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů).

Postup po podání oznámení:

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Povinnosti oznamovatele:

Oznamovatel by měl jednat v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Způsoby oznamování prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti:

Oznamovatel může vedle (či namísto) vnitřního oznamovacího systému advokátní kanceláře využít pro své oznámení rovněž externí oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti, který je dostupný na: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Podrobné informace pro oznamovatele dle ZOO jsou dostupné na: Informace pro oznamovatele dle zákona o ochraně oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz)