Kdo jsme

O advokátní kanceláři Bělina & Partners

Advokátní kancelář pod názvem Bělina & Partners vznikla jako sdružení v roce 2012 a rok poté byla přeměněna na společnost s ručením omezeným, její historie však sahá mnohem dále, a to až do roku 1991, kdy své působení v advokacii zahájil prof. JUDr. Miroslav Bělina, jako jeden ze dvou vedoucích partnerů tehdy založené Advokátní kanceláře Kříž a Bělina, která se na mnoho let stala přední českou advokátní kanceláří a špičkou v oboru. Právě na činnost a tradici Advokátní kanceláře Kříž a Bělina naše advokátní kancelář v řadě ohledů navazuje.

Mnohaletá tradice v poskytování právních služeb a pevné zakotvení v prostředí české advokacie dává naší kanceláři důležitou zkušenost, rozhled a stabilitu. Současně neváháme oslovovat a angažovat i mladé osobnosti, využíváme moderních technologiích a nebojíme se nových přístupů a výzev. Chceme při své práci spojovat a kombinovat to nejlepší z tradice a zkušenosti na straně jedné a z tvořivosti a elánu dnešní moderní a překotné doby na straně druhé.

Jsme advokátní kancelář, naše aktivity však mají přesah též do pedagogické, vědecké a legislativní roviny. Prof. JUDr. Miroslav Bělina vedl řadu let katedru pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Současně byl po dlouhá léta členem legislativní rady vlády České republiky a řady odborných sdružení a skupin. Je vedoucím kolektivu autorů komentáře k zákoníku práce vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck, na kterém se jako spoluautor podílí rovněž další partner naší kanceláře, JUDr. Tomáš Bělina. Oba jsou spoluautory i komentářů k zákoníku práce a zákonu o státní službě vydávaných nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Pracovní právo a vše co je s ním spojeno je dlouhodobě naše specializace. Stejně tak jsme se vždy specializovali na zastupování klientů v soudních a rozhodčích sporech. Nejsou to však zdaleka jediné obory, kterým se věnujeme. V průběhu let jsme přibrali specializace další a dnes se s úspěchem věnujeme mnoha oblastem práva. Vedle tradičních oborů jako občanské a obchodní právo, právo obchodních korporací, trestní právo, rodinné právo, správní právo nebo právo nemovitostí, jsou to například stále aktuálnější ochrana duševního vlastnictví, životního prostředí, hospodářské soutěže či oblast informačních a komunikačních technologií.

Tým naší advokátní kanceláře tvoří zkušení advokáti s dlouholetou praxí i mladí talentovaní právníci. Mezi partnery naší advokátní kanceláře jsou též aktivní rozhodci působící u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Partner naší kanceláře JUDr. Tomáš Bělina je dlouholetým členem kontrolní rady České advokátní komory, orgánu pověřeného mimo jiné kontrolou nad dodržováním etických pravidel při výkonu advokacie a v tomto směru se vždy snažíme jít příkladem.

Naše advokátní kancelář je od svého založení členem International Practice Group. Díky členství v této mezinárodní skupině, sdružující více jak 100 advokátních kanceláří a daňových poradců z celého světa, jsme schopni pro naše klienty zajistit spolupráci se zahraničními odborníky, zajistit zastupování před zahraničními soudy a úřady a poskytnout právní služby s mezinárodním rozsahem. Mezinárodní kauzy, kterým se již léta věnujeme, jsou toho dokladem.

Advokátní kancelář Bělina & Partners je tu pro Vás. Svěřte nám svůj případ. Najdeme řešení.

Naše služby

Náš tým