Naše služby

Pracovní právo

Příprava dokumentů a komplexní poradenství v oblasti pracovního práva, kolektivního vyjednávání a práva sociálního zabezpečení, zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců, expertní stanoviska

Obchodní a korporátní právo

Komplexní právní podpora účastníků obchodních vztahů se zaměřením na smlouvy, majetkové dispozice a řešení sporů, příprava a vyjednávání transakční dokumentace, zakládání společností a veškerá korporátní agenda, spolupráce s notáři

Právo veřejných zakázek

Poradenství zadavatelům i dodavatelům, zastupování před ÚOHS i správními soudy, podpora při administraci veřejných zakázek, expertní stanoviska

Hospodářská soutěž

Poradenství v soutěžně-právních otázkách, posuzování veřejných podpor, zastupování před ÚOHS a Evropskou komisí, řešení nekalosoutěžních sporů

Sporná agenda

Řešíme spory ze všech oblastí práva, zastupujeme klienty v soudních, rozhodčích i správních řízeních před orgány všech stupňů, zastupujeme též v řízeních před Ústavním soudem

Exekuce a insolvence

Zastupování věřitelů i dlužníků v exekučních řízeních a v řízeních podle insolvenčního zákona, veškeré související právní poradenství, spolupráce s exekutory

Vymáhání pohledávek

Máme zkušenosti se správou velkých portfolií pohledávek, nabízíme komplexní řešení individuálního i hromadného vymáhání pohledávek pro malé i velké věřitele

Duševní vlastnictví a IT právo

Poradenství a příprava dokumentů při zajištění ochrany duševního a průmyslového vlastnictví, právní podpora ICT služeb, licenční smlouvy, řešení autorskoprávních sporů, registrace ochranných známek

Stavební právo

Specializujeme se na spory související s výstavbou nemovitostí a stavebními pracemi, poskytujeme poradenství v oblasti stavebního práva, územního plánování a práva životního prostředí, zastupujeme klienty v souvisejících správních i soudních řízeních

Občanské právo

Sepis veškerých typů smluv, komplexní právní služby při nakládání s nemovitostmi a věcnými právy včetně restituční problematiky, řešení sporů o ochranu osobnosti, ochrana spotřebitele, uplatňování odpovědnosti za vady a náhrady škody

Rodinné a dědické právo

Komplexní právní služby ve věcech rozvodu manželství, péče o děti, výživného a vypořádaní SJM, poradenství při úpravách manželského majetkového režimu, právní podpora a zastupování v dědických řízeních

Trestní právo a přestupky

Obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení, právní pomoc poškozeným, poradenství ve věcech trestněprávní odpovědnosti, právní pomoc při dopravních a jiných přestupcích